top of page
 • Forfatterens bildeRonald Gabrielsen

Lær deg å høre Guds stemme


Som kristen burde det være helt naturlig å høre Gud tale og være ledet av Den Hellige Ånd i hverdagen. Men dessverre er det mange kristne som tror de aldri har hørt Gud tale eller blitt ledet av Den Hellige Ånd.

 • Vi kan ofte bli ledet av Den Hellige Ånd uten å være klar over det selv og Gud taler til oss selv om vi ikke alltid oppfatter at det er Gud som taler til oss.

  • Noen ganger er det på grunn av mangel på undervisning

  • Noen ganger er det fordi vi ganske enkelt ikke tar oss tid til å lytte

  • Noen ganger kan det være fordi det er synd i våre liv som har forherdet vårt hjerte.

 • Jesus sier klart og tydelig at de som hører Ham til vil høre Hans røst.


Mine sauer hører min stemme; jeg kjenner dem, og de følger meg. — Johannes 10:27

 • Som kristne burde det være normalt å høre Guds stemme, for det å være kristen handler først og fremst om en relasjon til Jesus — ikke en religion.

  • For å ha en sann relasjon til noen så må det være en kommunikasjon til stede.

Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg. — Johannes Åpenbaring 3:20

 • De Jesus går inn og holder måltid sammen med er de som (1) hører Hans RØST og (2) åpner døren.

  • Når vi leser Jesu brev til de 7 menigheten i Johannes Åpenbaring så ser vi at det var to ting som ble gjentatt i alle brevene.

   • Jeg ser dine gjerninger

   • Den som har ører HØR hva Ånden sier.

  • Gud ønsker å TALE til oss og derfor trenger vi å lære å lytte.


HVORFOR TRENGER VI Å HØRE GUDS STEMME?


1 — Vi trenger å høre Guds stemme fordi Han fortsatt har mye Han ønsker å lære oss.

Noen vil si at Gud ikke taler til oss i dag fordi vi nå har Bibelen. Men jeg vil våge å påstå at uten Den Hellige Ånd så vil du ikke få så mye ut av Bibelen.

 • Før Jesus forlot disiplene, sa Han helt konkret at det var mye de fortsatt trengte å lære. Han sa også at Han ville sende dem en TALSMANN som skulle veilede dem til hele sannheten.


Men Talsmannen, Den hellige ånd, som Far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere. — Johannes 14:26 Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når sannhetens Ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere. — Johannes 16:12-14

 • Man lærer ikke Gud å kjenne kun ved å studere teologi (læren om Gud). Derfor har ikke Gud kun gitt oss en teologisk skrift vi skal studere.

  • Gud TALER til oss gjennom skriften, men Gud kan også tale direkte til oss.

   • Det står f.eks. ikke noe i Bibelen om hvor du skal bo, så når Gud skal lede deg til hvor du skal bo må Han tale direkte til deg.

   • Men Gud vil aldri motsi det som står skrevet i Bibelen — så den er vår rettesnor.

 • Vi har fått Den Hellige Ånd for at den skal lære oss det Gud i sitt ord ønsker å lære oss.

  • I dag er det mange som tror vi er helt avhengige av bibellærere for at folk skal forstå Bibelen, men har vi Den Hellige Ånd så er Han i stand til å lære oss.

Men salven dere har fått fra ham, blir værende i dere, så dere trenger ikke opplæring fra noen. For hans salve lærer dere om alt, og den er sann og uten løgn. Bli da i ham, slik den har lært dere. — 1. Johannes 2:27

2 — Vi trenger å høre Guds stemme for å unngå de farer som er rundt oss.

Vi lever i en verden hvor mye kan gå galt og vi kan bli spart for mange ulykker om vi lærer å høre Guds stemme.

 • I Apostlenes Gjerninger 27:10 ser vi at Den Hellige Ånd advarte Paulus mot å reise med båt til Roma.

Derfor advarte Paulus dem og sa: «Jeg ser at det å seile videre vil bety ulykke og tap av last og skip, ja, fare for vårt liv.» Men offiseren stolte mer på kapteinen og eieren av skipet enn på det Paulus sa. — Apostlenes Gjerninger 27:9b-11

 • Paulus var ingen sjømann, men han hadde lære å høre Den Hellige Ånds stemme.

 • Problemet var at de ledet reisen stolte mer på “ekspertene” enn på en som hørte fra Gud. Derfor endte reisen med stort tap.

 • I dag er det mange som heller hører på “eksperter” enn på de som hører fra Gud — og det ender som oftes galt.


Stol på HERREN av hele ditt hjerte, støtt deg ikke til din egen innsikt! — Ordspråkene 3:5
316 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page