top of page
  • Forfatterens bildeRonald Gabrielsen

Hva er vranglære?


Hva er vranglære og hvordan kan man vite hva som er sunn Bibelsk undervisning?

Mange kristne bruker hyppig ordet «vranglære» og det å være på vakt når det kommer til vranglære er bra. Men hva er det egentlig som gjør en lære til vranglære, og er alt som blir kalt vranglære virkelig vranglære?


Bibelen er tydelig på at noe av det som skal kjennetegne de siste tidene er falske profeter og at folk «... etter sine egne lyster skal hope seg opp lærere, og det etter hva som klør dem i øret ...» (2 Tim. 4:3-4). Disse falske profetene skal ikke komme som «indiske guruer» som åpenlyst fremmer en annen religion. Paulus sier at «... blant dere selv skal det stå fram menn som fører falsk tale ...» (Apg 20:30), og Johannes bekrefter at «... de gikk ut fra oss, men de var ikke av oss ...» (1 Joh 2:19).


Så hvordan avslører vi hvem disse «falske profetene» er? Og er all feil teologi vranglære? Eller er man en vranglærer om man ikke har 100% riktig teologi — i så fall er vi jo alle vranglærere, for ingen av oss har den hele og fulle sannhet. Som Paulus sa kjenner vi stykkevis helt frem til det fullkomne kommer (1 Kor 13:9-10).


Noen fokuserer veldig på åndelige manifestasjoner, men både Gud og djevelen kan forårsake det vi kaller åndelige manifestasjoner. Hva som undervises er en god måte å se om noe er godt eller dårlig, men også her er det ikke alltid lett å avsløre det falske.


Hold det sentrale i sentrum

Når det gjelder hva som er vranglære eller ikke, er det viktig å ha klart for seg hva som er kjernen i Bibelens budskap. Når kristne grupper kommer på avveie, er det ofte fordi grunnvollen ikke har vært helt på plass. På samme måte som grunnvollen til en bygning danner grunnlaget for resten av bygningen, er det de sentrale sannheter som bør danne grunnlaget for vår kristne tro. Når kristne grupper kommer på avveie er det ofte fordi grunnvollen har vært feil, eller fordi det sentrale har blitt skjøvet ut i periferien.


Når LITT av sannheten blir til HELE sannheten fører det fort til ubalanse og når det blir ubalanse kommer man ofte ut av kurs. Det skjer ikke nødvendigvis over natten, men litt etter litt kommer man lengre vekk fra det sentrale.


Det er sant at Gud ønsker å velsigne oss økonomisk, men når det meste dreier seg

om økonomisk velsignelse, blir det ubalanse. Den åndelige verden med dens engler og demoner er en bibelsk virkelighet, men når alt handler om engler og demoner blir

det feil. Ikke fordi disse ting ikke er bibelsk, men fordi når litt av sannheten får alt fokus

blir det ubalanse — og når det blir ubalanse kommer man ofte ut av kurs.


I diskusjon med Fariseerne sier Jesus om seg selv at «... Steinen som bygningsmennene forkastet, er blitt hovedhjørnestein ...» (Matt 21:42). Så når det kommer til vår kristne tro er vårt forhold til Jesus det første som er viktig å ha på plass.


Jesus er ikke kun en av mange steiner — Han er hovedhjørnesteinen. Når man bygde hus på Jesu tid var hovedhjørnesteinen den stein som resten av bygningen ble bygget etter. Så når Paulus skriver «... Jesus Kristus selv er Hovedhjørnesteinen ...» (Ef 2:20), så sier han at det er Jesus som resten av vår tro bygges ut fra. Paulus sier at vi er «... bygd opp på apost-

lenes og profetenes grunnvoll, og Jesus Kristus selv er Hovedhjørnesteinen ...» (Ef 2:20).

Vår grunnvoll består av mer enn kun Jesus, men Jesus er HOVEDHJØRNESTEINEN som resten skal passe sammen med.


Hvilket forhold har de til Jesus?

Når Johannes skriver om disse falske profetene, gir han oss et tydelig tegn på hvordan vi kan avsløre om noen kommer med vranglære. Hans første punkt er: «Hvem er løgneren uten den som fornekter at Jesus er Kristus?» (1 Joh 2:22).


I dag er det nok mange som går litt glipp av dybden i dette verset, for ofte sier man «Jesus Kristus», som om Kristus var Jesu etternavn. Men ordet «Kristus» kommer av det greske ordet χριστός (chrīstós), som betyr «den salvede». På hebraisk brukte man ordet מָשִׁיחַ (Mašíaḥ, messiah), som betyr det samme.


Når Johannes skriver at disse vranglærerne fornekter at «Jesus er Kristus», sier han at de fornekter at Jesus er «den salvede» – og det å bli salvet i bibelsk betydning er å bli utrustet og satt til side for en bestemt oppgave.


Når det står at «Jesus er Kristus», betyr det at Jesus er den salvede, eller den som er utrustet til en bestemt oppgave – og hvilken oppgave var det Jesus var utrustet for? Engelen som åpenbarte seg for Josef sier at Jesus skulle «... frelse sitt folk fra deres synder ...» (Matt 1:21).


Jeg tror det viktigste punktet når det gjelder til å avsløre vranglære er å se hvilket forhold de som underviser har til Jesus. Ingen av oss har den hele og fulle sannhet når det gjelder teologi, men om vi ikke har et rett forhold til Jesus, spiller det ingen rolle hvor god resten av vår teologi er.


Vi kan intellektuelt formulere gode doktriner uten å være født på ny, men når det kommer til åndelig liv, er det noe kun Jesus kan gi. Og om evig liv sier Jesus at «... dette er det evige livet, at de kjenner Deg, den eneste sanne Gud, og Jesus Kristus, Ham som Du har utsendt ...» (Joh 17:3).


Når det gjelder hvilket forhold vi skal ha til Jesus, er det to ting som er viktige og som kommer tydelig fram i skriftene.


Det er Jesus som er vår frelser

Dette tror jeg er det absolutt viktigste å ha på plass. Ja, Gud er nådig og god, men vi er ikke frelst kun fordi Gud er nådig og god. Vi er frelst på grunn av vår respons, når det gjelder hva Jesus gjorde på korset. Som vi allerede har nevnt var engelens budskap til Josef at Jesus skulle frelse oss fra våre synder.


Paulus er tydelig på dette punktet når han til Timoteus skriver at det kun er «... én

Mellommann mellom Gud og mennesker, Mennesket Kristus Jesus ...» (1 Tim 2:5).

I mange katolske kirker står det «igjennom Maria til Jesus», men dette stemmer ikke med Bibelen for Paulus slår fast at det er kun ÉN mellommann.


Når Peter og Johannes ble ført fram for det høye råd var hans bekjennelse at «... det er ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved ...» (Apg 4:12). Tydeligere kan man vel ikke si det.


Når noen introduserer andre som «mellommenn» mellom oss og Gud må vi være på vakt. Dette er et av de store problem med Den Katolske Kirkes lære. Selv om de bekjenner Jesus, så introduseres også Maria som en mellommann. De sier: «Ja, Jesus er mellommannen mellom Gud og mennesker, men Maria er vår vei til Jesus». Dette er ikke Bibelsk, for Bibelen sier at det kun er Jesus som er vår mellommann.


Jesus er Gud

De første kristne var helt innforstått med at det kun var én Gud, men allikevel blir Jesus omtalt som Gud — selv om de visste at Jesus ikke var samme person som Faderen.

De hadde ikke betegnelsen «treenigheten», men de hadde en tydelig forståelse av både Faderen, Jesus og Den Hellige Ånd som Gud.


Når Tomas ser Jesus etter oppstandelsen sier han «Min Herre og min Gud!». Jesus irettesetter ikke Tomas for at han kaller Jesus Gud, men sier «Fordi du har sett Meg, Tomas, er du kommet til tro. Salige er de som ikke har sett, og likevel tror.» (Joh 20:28-29). Hva var det Tomas hadde kommet til tro på? Jo, det var det han nettopp hadde bekjent, at Jesus var Herre og Gud.


Når Jesus åpenbarer seg for Johannes sier Han «... «Jeg er Alfa og Omega, Begynnelsen og Enden ...» (Åp 1:8) og det er vel nesten ikke noen tydeligere måte å si at man er Gud på enn dette.


Bekjennelsen av Jesus som Herre var så essensiell at Paulus sier at dette er måten vi blir frelst på — ved å bekjenne Jesus som Herre og tro at Gud oppreiste Ham fra de døde (Rom 10:9-10). Det ordet som på grunnteksten blir bruk for «Herre» i skriftsteder som Romerbrevet 10:9-10 er det greske ordet «Κύριος» (Kyrios). Dette er det samme ordet som blir brukt for å oversette det hebraiske navnet for Gud, YHWH (יהוה) i GT.


Tro på Jesus

Troen på Jesus er essensiell og det er ikke likegyldig HVA du tror, når det kommer til Jesus. Han er hjørnesteinen, og alle andre «steiner» som legges, må være i samsvar med Ham og Hans lære.


Når det kommer til vår frelse er Jesus tydelig på at Han er «... veien, sannheten og livet ...» (Joh 14:6) og at ingen kommer til Faderen uten gjennom Ham. Han er ikke kun en god lærer, salvet profet eller engel. Han sier om seg selv at «... den som har sett Meg, har sett Min Far ...» (Joh 14:9) og med dette understreker Han sin guddommelige natur og likestilling med Gud Faderen.


Johannes 3:16 gjør det klart at Jesus var sent av Gud for å frelse oss. Vår frelse er ikke bygget på hvor gode vi er, men på hva Jesus har gjort for oss. Dette bekrefter Paulus når han sier at «... mennesket ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, men bare ved tro på Jesus Kristus ...» (Gal 2:16) og at vi «... ved troen har fått adgang til denne nåde som vi står i ...» (Rom 5:2).


Et hus er mer enn kun grunnvollen

Når man bygger et hus, vet man at huset består av mer enn bare en grunnmur. Men hvis grunnmuren ikke er solid, vil dette bli tydelig senere i byggeprosessen. Først og fremst må hjørnesteinen legges, som alt annet skal bygges ut fra. Deretter finnes det flere andre elementer som Bibelen beskriver som troens grunnmur. Disse elementer blir nevnt i Hebreerbrevet 6:2 og er:

  • Omvendelse fra døde gjerninger

  • Tro på Gud

  • Lære om dåp

  • Håndspåleggelse

  • De dødes oppstandelse

  • Evig dom

Vranglære oppstår når man underviser om ting som verken harmonerer med Jesus som hovedhjørnesteinen, eller den grunnvollen som bygges ut fra ham.


201 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page